EU Projects

STROPS Technologies, Ltd. implements a research project for the action programme “Growth and Employment”, specific support goal 1.2.1 “Increase of private sector investments in S&D (Search & Development), activity 1.2.1.1 “Support for the Development of New Products and Technologies Within the Competence Centres”.

Name of the research project: “Developing a modular multi-source power solution for mobile video surveillance”.

Project No 1.2.1.1/18/A/006

Research and development of a complex multi-source autonomous power solution for mobile video surveillance system including utilization of modular principles and algorithms for uniform aging of said modules capable of charging from grid or renewable power sources.


 

STROPS Technologies, SIA īsteno pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: “Mērogojama kompleksa vairāku avotu barošanas risinājuma izstrāde mobilai video novērošanai”.

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006

Pētījuma mērķis:

Mērogojama kompleksa vairāku avotu barošanas risinājuma izstrāde mobilai video novērošanas sistēmai, kas sevī iekļauj modulāru barošanas avotu izmantošanu mērogojamības sasniegšanai un barošanas avotu vienmērīgu nolietošanos to lādēšanai izmantojot gan klasisko tīkla spriegumu, gan alternatīvos enerģijas avotus.

READ MORE
Privacy Policy