EU Project conclusion

On 31.12.2021 completed a research project in the action programme “Growth and Employment”, specific support goal 1.2.1 “Increase of private sector investments in S&D (Search & Development), activity 1.2.1.1 “Support for the Development of New Products and Technologies Within the Competence Centre’s”, name of the research project: “Developing a modular multi-source power solution for mobile video surveillance”.

As a result of the research, balancing of several power supply solutions was developed and compared, finding a method that provides low losses, minimal heating, as well as fast balancing with high current.

An algorithm for determining the residual energy of batteries was studied, inspecting and evaluating the remaining energy within one cycle. The causes of battery wear were also investigated,  performing tests with recharging and discharging of batteries, determining the criteria for which faster replacement of batteries is required.

As a result of the research, tests were performed to balance battery wear, within the aim of finding a way to prolong battery life, concluding that batteries are recommended to wear at a steady rate.

In general, the goals set in the beginning of the project were achieved by confirming the initial hypotheses and assumptions.

 


 

31.12.2020 noslēdzās STROPS Technologies, SIA īstenotais pētniecības projekts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”. Pētniecības projekta nosaukums: “Mērogojama kompleksa vairāku avotu barošanas risinājuma izstrāde mobilai video novērošanai”.

Pētījuma rezultātā tika izstrādāta un salīdzināta vairāku barošanas risinājumu balansēšana, atrodot metodi, kas nodrošina mazus zudumus, minimālu sasilšanu, kā arī ātru balansēšanu ar lielu strāvu.

Tika izpētīts bateriju atlikušās enerģijas noteikšanas algoritms, apskatot un novērtējot enerģiju viena cikla ietvaros. Tā pat tika izanalizēti arī bateriju nolietošanās cēloņi, veicot testus ar bateriju atkārtoti uzlādi un izlādi, nosakot kritērijus, pie kuriem nepieciešama bateriju ātrāka nomaiņa.

Pētījuma rezultātā tika veikti arī testi bateriju nolietojuma balansēšanai, ar mērķi atrast veidu, kā paildzināt bateriju darbības mūžu, secinot, ka visas baterijas vairāku bateriju iekārtā vislabāk ieteicams nolietot vienmērīgā ātrumā.

Kopumā secināts, ka projektā izvirzītie mērķi tika sasniegti, apstiprinot sākotnēji izvirzītās hipotēzes un pieņēmumus.

READ MORE
Privacy Policy